Priser

 

Advokatsalæret beregnes skjønnsmessig ut fra medgått tid, arbeidets art og vanskelighetsgrad, spesialkompetanse som oppdraget krever, oppnådd resultat, de verdier saken gjelder, kundens økonomi, m.m.

Som medlem i Advokatforeningen er jeg pålagt å utarbeide oppdragsbekreftelse til klienten der jeg angir oppdragets art og omfang, hvordan salæret vil bli beregnet samt informasjon om klageadgang. Uforpliktende anslag over antatte kostnader gis dersom dette kan vurderes forsvarlig på forhånd. I slike tilfeller får kunden melding dersom det senere viser seg at saken utvikler seg vesentlig annerledes eller kostnadene vil avvike mye i forhold til det som først ble antatt.

Pålegg om oppdragsbekreftelse gjelder ikke mindre oppdrag.

I de flest saker er det vanskelig å spå hvor mye tid som vil gå med, men jeg kan i noen tilfeller avtale fast pris på oppdrag. Det gjelder særlig testament og samboeravtaler.

For øvrig gjelder ved min salærberegning Advokatforeningens "Regler for god advokatskikk" og i forbrukerforhold Konkurransetilsynets "Forskrift om prisopplysning for tjenester". Se nærmere www.lovdata.no og advokatforskriften kap. 12 og www.lovdata.no om prisopplysning.

 

Rettshjelpsforsikring og fri rettshjelp.

I de fleste private skadeforsikringer; bil, hus, hytte, inngår en rettshjelpsdekining som langt på veg dekker egne saksomkostninger til advokat i forbindelse med rettssaker knyttet til den forsikrede eiendel. Du bør derfor undersøke om oppdraget dekkes av forsikringen. Ta gjerne med forsikringspolisen og forsikringsvilkårene til meg.

Du kan dessuten få dekket utgifter til advokathjelp fra det offentlige, fri rettshjelp, i bestemte typer saker. Det er strenge grenser i inntekt og formue for å få fri rettshjelp. Se nærmere om ordningen www.fylkesmannen.no søkeord "fri rettshjelp".